Scenariusz lekcji

 

Szlakami Józefa Hallera-

Człowieka który miał wkład w życie  polityczne, społeczne i wychowawcze polskiego społeczeństwa XX wieku. Dywizą jego było hasło:

                           “Dla ciebie Polsko i dla Twojej chwały”

Cele ogólne:

 Prezentacja postaci Józefa Hallera – patrioty, żołnierza, wychowawcy młodzieży, społecznika i chrześcijanina.  

 • poznanie biografii Józefa Hallera

Cele  poznawcze:

Po lekcji uczeń : 

 • potrafi przedstawić najważniejsze  wydarzenia  z życia  i działalności   Józefa Hallera
 • potrafi pokazać na mapie najważniejsze miejsca związane z J. Hallerem
 • potrafi rozpoznać umundurowanie poszczególnych  jednostek wojskowych
 • potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia historyczne z okresu I wojny światowej i 20 lecia miedzywojennego.

Cele kształcące:

 • ksztalcenie umiejetności korzystania z materiałów źródłowych i ich selekcji
 • kształcenie umiejętności redagowania notatki na podstawie kilku  źródeł
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie 

Pomoce dydaktyczne:

 • mapa
 • materialy zródłowe
 • komputer
 • wydrukowane mapki 

Metody:

 • pogadanka
 • praca w grupie
 • prezentacja

Przebieg lekcji :

1. Zapisanie tematu lekcji i krótkie przedstawienie bohatera

2. Określenie zadań uczniów

 •  Uczniowie podzieleni są  na  grupy. Każda grupa otrzymuje przygotowaną przez nauczyciela  notatkę z poszczególnych okresów życia  Hallera
 • Każda z grup odpowiedzialna jest za wyszukanie wiadomości o nim , wykorzystując otrzymane  źródło  i zaznacza na mapie najważniejsza miejsca związane z  jego życiem
 •  Każda  grupa wybiera przedstawiciela, który będzie prezentował pracę zespołu.

3. Prezentacja materiału opracowanego przez poszczególne grupy.

4. Opracowanie i zapisanie na tablicy wspólnej notatki o Józefie Hallerze (w postaci punktów)

5. Dyskusja na temat postaci .

6. Zadanie pracy domowej

Uczniowie przygotowują plakat bądź album, przybliżający postać Józefa Hallera

Załącznik:

Mapy do lekcji

Mapa - zasięg działań wojennych Polskich Legionów w 1914-1916 roku

Mapa - II Brygada w 1918 roku

 Mapa Europy w 1923 roku

Mapa Europy we wrześniu 1939 roku