Kryzys Rządu

Konferencja w Teheranie, 1943

Konferencja w Teheranie, 1943
J. Stalin, F. Roosevelt, W. Churchill

Photo credit: en.wikipedia.org

Na osłabienie Rządu Polskiego wpłynęło podpisanie układu o wzajemnej pomocy i współpracy między III Rzeszą a ZSRR 30 lipca 1941 r. oraz brak punktu o nienaruszalności granic Polski. Fakt ten pozwolił Stalinowi na zatrzymanie zagrabionych w 1939 r. ziem polskich, co ustalone zostało w rozmowach Churchilla, Roosevelta i Stalina na konferencji w Teheranie w 1943. Niedługo po tym, 15 kwietnia 1943, w wyniku ujawnienia przez Niemców grobów katyńskich, zerwane zostały stosunki polsko-radzieckie.

Kolejnym punktem była śmierć generała W. Sikorskiego i objęcie rządu przez Mikołajczyka. Nie udało mu się poprawić stosunków polsko-radzieckich, a po klęsce akcji Burza, podał się do dymisji 24.11.1944, a nowym premierem został wówczas T. Arciszewski.

W 1945 r., na konferencji jałtańskiej, postanowiono o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) na terenie Polski. W praktyce był to rząd komunistyczny. Przez to też, Wielka Brytania, Francja i USA wycofały swoje poparcie dla Rządu Polskiego na Emigracji (5.07.1945). To pociągnęło za sobą likwidację polskich sił zbrojnych w Anglii. Po śmierci prezydenta Raczkiwiecza w 1947, do problemów doszedł jeszcze konflikt o następstwie na urzędzie. Ostatecznie zaprzysiężony został A. Zalewski, a premierem został T. Bor-Komorowski. Rozpoczęły się konflikty wewnętrzne między partiami. Doszło przez to do rozbicia rządu na kilka ośrodków. W 1952 generał Kazimierz Sosnowski podjął się próby zjednoczenia rządu tworząc Radę Jedności Narodowej. Akt zjednoczenia nie wszedł jednak w życie. W.Anders, T. Arciszewski i E. Raczyński odmówili posłuszeństwa prezydentowi tworząc tzw. Radę Trzech, która uzyskała kontrolę nad Skarbem Narodowym. Po śmierci Arciszewskiego do Rady Trzech dołączył Bor-Komorowski. W 1956 RJN uchwaliła nadanie prerogatyw prezydenta Radzie Trzech, a Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego (EZN) prerogatyw rządu. Zjednoczenie rządu nastąpiło dopiero za rządów prezydenta Ostrowskiego (1972-1979). Doszło do rozwiązania RJN, EZN i Rady Trzech. Premierem został Urbański, przewodniczącym rady narodowej F. Wilk.

 

 

Kryzys Rządu