Konspekt lekcji

Konspekt lecji

Przedmiot: Język polski , klasa 5,6 szkół polonijnych.

Temat: “Jaki znak Twój?” Polskie symbole narodowe.

  

Cele ogólne:

Uczeń potrafi odwołać się  do swojej wiedzy z zakresu symboli narodowych z klas 1-4. Umie powiązać je z wiadomościami zdobytymi na lekcji.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń umie wyjaśnić pojęcie “symbol”.

Uczeń umie opowiedzieć legendę  “ O Lechu, Czechu i Rusie”.

Uczeń umie  wymienić wszystkie polskie  symbole narodowe oraz wie dlaczego są one ważne.

Uczeń dowie się w jakich sytuacjach styka się z symbolami narodowymi i jak powinien się wówczas zachować.

Uczeń potrafi opisać godło i flagę polską oraz wie jak zachować się podczas słuchania hymnu narodowego.

Uczeń potrafi wymienić różnice w wizerunku godła i flagi polskiej jakie zachodziły w nich na przestrzeni wieków.

Uczeń wie czego symbolem są barwy (biel i czerwień) na polskiej fladze i godle.

Uczeń zna słowa hymnu polskiego.

 

Metody:

Pogadanka

Praca w grupie

Praca indywidualna

Rozmowa – opowiadanie, objaśnianie, burza mózgów

   

Środki dydaktyczne:

Krzyżówka

Fotografie godła Polski

Fotografie flagi Polski

Hymn Polski- nagranie i tekst

Treść legendy “O Czechu, Lechu i Rusie”

Wiersz Władysława Bełzy, pt. "Katechizm polskiego dziecka"

 

Realizacja zajęć:

1.Na wstępie lekcji uczniowie (praca indywidualna) otrzymują krzyżówki (załacznik nr 1). Odgadnięte hasło (SYMBOL) jest początkiem  dyskusji nad znaczeniem tego słowa.

2. Co to jest symbol? Jak rozumiemy znaczenie tego słowa? Jakie znamy symbole? Co one oznaczaja? (symbol – patrz Słowniczek) Nauczyciel może pokazać uczniom kilka znanych im symboli (w zależności od ich wieku).

3. Zapisanie tematu lekcji. Wyjaśnienie uczniom skąd pochodzi pierwszy człon tematu. Wiersz, pt. “Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. (załacznik nr 2)

4. Uczniowie wymieniają polskie symbole narodowe. Co o nich wiedzą? Luźne wypowiedzi uczniów.

5. Nauczyciel czyta legendę (legenda: patrz Słowniczek )‘’O Lechu, Czechu i Rusie”. (patrz: Treść legendy "O Lechu, Czechu i Rusie")

6. Opowiadanie legendy przez uczniów. Pytania nauczyciela:  Jak miał na imię zalożciel państwa polskiego? Jaki ptak siedział  na drzewie? Jakie godło stworzył Lech? Gdzie w klasie znajduje sie symbol narodowy? Uczniowie wskazuja godło i flagę Polski.

7. Ćwiczenie: dzielimy klasę na grupy (w zależności od ilości osób) . Uczniowie losują pudełko z puzlami.  W grupach  układaja wylosowane godła Polski ( ilustracje przedstawiaja godła Polski  z różych okresów-  patrz: Jak zmieniał się wizerunek Orła Białego na przestrzeni dziejów Polski?) Nauczyciel objaśnia uczniom w jaki sposób zmieniało się godło polskie na przestrzeni wieków.

8. Zwrócenie uwagi uczniów na wisząca w klasie flagę.  Co oznaczają kolory na fladze polskiej? Czego są symbolem? Kiedy i gdzie możemy zobaczyć polską flagę?

9.  Objaśnienie uczniom jak zmieniała się flaga na przestrzeni dziejów Polski. Pokazanie uczniom kilku flag polskich. Uczniowie staraja się zgadnać, która z nich jest najstarsza. Próba ułożenia flag wg kolejności od najstarszej do tej, która obowiązuje teraz.  Zdjęcia flag nauczyciel przykleja na tablicę. (patrz: Flaga Polski)

10. Ostatnim symbolem charakteryzującym państwo polskie jest hymn.

11. Uczniowie na podstawie własnych wiadomości zdobytych w klasach wcześniejszych wiedzą co to jest hymn i kiedy możemy go usłyszeć.

12. Wspólne wysłuchanie hymnu ”Mazurek Dąbrowskiego “ w pozycji na baczność. Próba wspólnego odśpiewania hymnu przez uczniów. Wklejenie do zeszytów tekstu “Mazurka Dabrowskiego”. (patrz: Nagranie i tekst Hymnu Polski -“Mazurek Dąbrowskiego”)

13.  Nauczyciel przedstawia historię hymnu polskiego. Objaśnia w jakich okolicznościach powstał i kto jest jego autorem.

14.Podsumowanie treści poznanych na zajęciach.

 Uczniowie kończą kolejno zdania:

1. Dzisiaj dowiedziałem/ am się, że ......

2. Zaczynam się zastanawiać .....

3. Zdziwiłem/am się, że ....

Notatka ( zalacznik nr 3)

Zabawa - quiz – sprawdzenie zdobytych wiadomości przez uczniów. (zalacznik nr 4)

15. Ocena zachowania i zaangażowania poszczególnych uczniów w pracę podczas zajęć.

16.  Praca domowa: Moje państwo, moje godło. Stwórz godło własnego państwa. Napisz, dlaczego rysując swoje godło, wybrałeś/aś określone elemnty? Co ważnego o swoim państwie chciałeś/aś w ten sposób wyrazić?