Scenariusz lekcji

Artyści okresu Młodej Polski 

Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć języka polskiego lub historii na poziomie
gimnazjum lub szkoły średniej. Treść zajęć dotyczy sztuki Młodej Polski w oparciu o
najważniejsze dzieła, w tym kolekcję Instytutu J. Piłsudskiego w Ameryce.
Czas: 1 godzina lekcyjna.

Cele ogólne:

 • Prezentacja twórczości największych artystów okresu Młodej Polski, ze szczególnym
  uwzględnieniem ich dzieł znajdujących się obecnie w kolekcji Instytutu Józefa Piłsudskiego
  w Ameryce.
 • Przedstawienie biografii artystów Młodej Polski i tła historyczno-kulturowego epoki. 
 • Zapoznanie uczniów z tendencjami i stylami Młodej Polski. 

Cele poznawcze - uczeń: 

 • Zapoznał się z ramami czasowymi i tłem historycznym epoki Młodej Polski,
 • Zapoznał się z nastrojami społecznymi panującymi w epoce przełomu wieków,
 • Potrafi wymienić i opisać poszczególne style dominujące w Młodej Polsce,
 • Zapoznał się z biografią najważniejszych artystów Młodej Polski,
 • Potrafi rozpoznać czołowe dzieła najważniejszych artystów Młodej Polski i przypisać je
  do odpowiednich stylów.

Cele kształcące:

 • Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania i hierarchizacji
  informacji,
 • Kształtowanie wrażliwości na sztukę wizualną,
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Metody:

 • pogadanka,
 • praca w grupie,
 • burza mózgów,
 • mapa myśli,
 • prezentacja pracy w grupie.

Narzędzia:

 • Mapa Polski pod zaborami
 • Karta pracy

Faza realizacyjna

      I.         Wstęp

Nauczyciel przedstawia uczniom temat lekcji. Za pomocą swobodnej pogadanki odwołuje się do
wiedzy uczniów zadając pytania, co wiedzą o okresie przełomu XIX i XX wieku w Polsce, jakie
fakty historyczne, czy postaci mogą przywołać itp.

    II.         Część właściwa

 1. Nauczyciel posługując się mapą porządkuje wiedzę uczniów i przedstawia zarys sytuacji w
  Polsce i Europie w okresie Młodej Polski.
 2. Nauczyciel dzieli uczniów na 6 grup i każdej z grup rozdaje artykuł na temat jednego
  artysty i wydrukowane reprodukcje najważniejszych dzieł [zał. 2] oraz kartę pracy.
 3. Uczniowie otrzymują instrukcję by po przeczytaniu tekstów wypełnili w grupach zadania z
  karty pracy a następnie przygotowali plakaty prezentujące biografię i twórczość danego
  artysty.
 4. Uczniowie prezentują efekty swojej pracy na forum klasy, równocześnie słuchający
  wypełniają brakujące odpowiedzi w kartach pracy. 
 5. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi na pytania z karty pracy. W razie konieczności nauczyciel
  porządkuje i uzupełnia wiedzę uczniów.
 6. Nauczyciel podsumowuje lekcję.

Załączniki:

 1. Artykuły na temat artystów i reprodukcje obrazów dla 6 grup.
 2. Karta pracy.

 

Scenariusz lekcji