Scenariusz lekcji

Dwa miasta z odrobiną polskiej duszy, czyli rzecz o Wilnie i Lwowie

Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć języka polskiego, historii lub
geografii na poziomie gimnazjum lub szkoły średniej.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.

Cele ogólne:

- Zapoznanie uczniów z historią, zabytkami, legendami Wilna i Lwowa
- Prezentacja zabytków miast w oparciu o archiwalia Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Ameryce.

Cele poznawcze - uczeń:

- Rozumie czym jest zabytek, legenda, mauzoleum, nekropolia, pomnik
- Zapoznał się z legendami, historią i zabytkami Wilna i Lwowa
- Potrafi wskazać na mapie Wilno i Lwów
- Potrafi rozpoznać najważniejsze zabytki tych miast

Cele kształcące:

- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i hierarchizacji
informacji
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie
- rozwijanie zainteresowania historią Polski
- uwrażliwienie na wartość zabytków

Metody:

-  rozmowa kierowana
-  czytanie ze zrozumieniem
-  praca w grupie
-  burza mózgów
-  prezentacja

Pomoce dydaktyczne:

- mapa obejmująca Polskę i kraje sąsiadujące.
- słownik języka polskiego
- wydruki załączników
- 8 brystoli dużego formatu, np. A1

Faza realizacyjna

      I. Wstęp

Nauczyciel rozpoczyna lekcję pytaniem, czym jest zabytek. Porządkując wypowiedzi
uczniów zapisuje na tablicy skojarzenia i główny podział (zabytki nieruchome, ruchome,
archeologiczne, przyrody). Następnie prosi jednego z uczniów o odczytanie definicji
w słowniku.

Nauczyciel informuje uczniów, że lekcja będzie dotyczyła dwóch miast niegdyś należących
do Polski, a obecnie znajdujących się poza jej granicami, czyli Wilna i Lwowa. Pyta, czy
mają jakieś skojarzenia z nimi, czy ktoś je odwiedził? Prosi ich o odnalezienie i wskazanie
na mapie.

    II. Część właściwa

1. Podział klasy na sześć grup.

2. Każda grupa otrzymuje inny tekst do przeczytania wraz z materiałem ilustracyjnym:

-       Wilno - historia i legenda
-       Wilno - zabytki
-       Wilno - sławni mieszkańcy
-       Lwów - historia i legenda
-       Lwów - zabytki
-       Lwów - sławni mieszkańcy

Praca w grupach, uczniowie czytają teksty i analizują ilustracje.

3. Nauczyciel pyta w jaki sposób przebiega przygotowanie do wystawy. Co po kolei trzeba
zrobić, żeby przygotować wystawę dotyczącą miasta. W razie konieczności naprowadza
uczniów. Wnioski: aranżacja przestrzeni, podział na część wprowadzającą, informacje o
mieście, zdjęcia, malarstwo, podpisy, wernisaż, przewodnik itp.

4. Trzy grupy pracujące nad tym samym miastem łączą się i powstają dwie duże grupy.

5. Nauczyciel rozdaje każdej z grup duże arkusze brystolu i wyjaśnia, że są to cztery ściany
sali, w której odbędzie się wystawa. Ich zadaniem jest zaprojektowanie wystawy, w tym:
tytuł, dobór i ułożenie materiału ilustracyjnego oraz informacji. Grupy wybierają przewodnika
po wystawie.

6. Prezentacja wystaw przez przewodników.

  III. Podsumowanie i ewaluacja

Nauczyciel uzupełnia informacje. Dyskusja podsumowująca. Uczniowie rozmawiają o swoich
inspiracjach i trudnościach przy tworzeniu wystaw. Nauczyciel pyta, co im się najbardziej
podobało w wystawie, po której byli “oprowadzani”.

 

 

 

Scenariusz lekcji