Słowniczek

Epitafium - ozdobna tablica ku czci zmarłego, zwykle umieszczona w kościele na filarze lub
na ścianie. Składa się z płyty z napisem oraz części ozdobnej np. obrazu lub płaskorzeźby,
przeważnie przedstawiającej scenę biblijną lub zmarłego, często w towarzystwie świętego
patrona.

Fortyfikacja - zespół obiektów wojskowych o charakterze obronnym.

Legenda -opowieść o postaci lub postaciach historycznych lub za historyczne uważanych
(np. wojownikach, władcach, czy świętych), wydarzeniu historycznym, miejscu albo obyczaju.
Nierzadko występują w niej elementy fantastyczne. Przeważnie legendy były przekazywane
ustnie. Wśród polskich legend można wymienić legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o Mysiej
Wieży, smoku wawelskim, Wandzie co nie chciała Niemca, Warsie i Sawie.

Mauzoleum - monumentalny grobowiec, będący samodzielną budowlą architektoniczną.
Znane są również mauzolea, które nie są grobowcami. Mają one na celu symboliczne
upamiętnienie osoby lub osób.

Nekropolia - duży cmentarz, na którym pochowani są członkowie znaczących rodów i
sławne postaci.

Zabytek - wytwór działalności człowieka posiadający wysoką wartość historyczną,
artystyczną lub naukową, którego zachowanie leży w interesie społecznym. Wyróżniamy
zabytki ruchome (np. rzeźby, obrazy, dzieło sztuki użytkowej), nieruchome (np. budynki,
cmentarze, układy urbanistyczne) oraz archeologiczne.
Szczególnym rodzajem zabytków są zabytki przyrody. Są to przeważnie cenne drzewa
lub zespoły drzew.