Scenariusz lekcji

 

Szlakami Józefa Hallera -

człowieka, który wniósł w życie polityczne, społeczne i wychowawcze polskiego społeczeństwa XX wieku bardzo wiele.  Jego dywizą było hasło:

                           “Dla ciebie Polsko i dla Twojej chwały”

Cele ogólne lekcji:

Prezentacja postaci Józefa Hallera – patrioty, żołnierza, wychowawcy młodzieży, społecznika i chrześcijanina.  

 • poznanie biografii Józefa Hallera

Cele  poznawcze:

Po lekcji uczeń : 

 • potrafi przedstawić najważniejsze wydarzenia z życia i działalności Józefa Hallera
 • potrafi pokazać na mapie najważniejsze miejsca związane z J. Hallerem
 • potrafi rozpoznać umundurowanie poszczególnych jednostek wojskowych
 • potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia historyczne z okresu I wojny światowej i 20-lecia międzywojennego.

Cele kształcące:

 • kształcenie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych i ich selekcji
 • kształcenie umiejętności redagowania notatki na podstawie kilku źródeł
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie 

Pomoce dydaktyczne:

 • mapa
 • materiały zródłowe
 • komputer
 • wydrukowane mapki 

Metody:

 • pogadanka
 • praca w grupie
 • prezentacja

Przebieg lekcji :

1. Zapisanie tematu lekcji i krótkie przedstawienie bohatera

2. Określenie zadań uczniów

 •  Uczniowie podzieleni są na grupy. Każda grupa otrzymuje przygotowaną przez nauczyciela notatkę z poszczególnych okresów życia Hallera
 • Każda z grup odpowiedzialna jest za wyszukanie wiadomości o generale , wykorzystując otrzymane źródło i zaznacza na mapie najważniejsze miejsca związane z jego życiem
 •  Każda grupa wybiera przedstawiciela, który będzie prezentował pracę zespołu.

3. Prezentacja materiału opracowanego przez poszczególne grupy.

4. Opracowanie i zapisanie na tablicy wspólnej notatki o Józefie Hallerze (w postaci punktów).

5. Dyskusja na temat postaci .

6. Zadanie pracy domowej.

Uczniowie przygotowują plakat bądź album, przybliżający postać Józefa Hallera

Załącznik:

Mapy do lekcji

Mapa - zasięg działań wojennych Polskich Legionów w 1914-1916 roku

Mapa - II Brygada w 1918 roku

 Mapa Europy w 1923 roku

Mapa Europy we wrześniu 1939 roku