Okres międzywojenny

Gen. Sosnkowski jako inspektor armii w 1928 roku Wydarzenia majowe

Po zakończeniu I wojny światowej rozpoczyna się nowy, trudny okres w życiu Ojczyzny. Młode państwo powstające z trzech różnych zaborów, gdzie ludność przez ponad sto lat wychowana była w różnych tradycjach i metodach walki, musiało zmobilizować armię, która w krótkim czasie miała być tak samo wyszkolona i wyposażona. Zadanie to Naczelnik Państwa powierzył Kazimierzowi Sosnkowskiemu, który początkowo objął stanowisko wiceministra a potem ministra do Spraw Wojskowych. Otrzymane zadanie wykonał bardzo dobrze.

W okresie prowadzonej na kilku frontach wojny w 1918-1920 położył podwaliny pod organizacje armii polskiej na wszystkich szczeblach od ministerstwa spraw wojskowych aż do najmniejszych formacji. Przeprowadził ustawę o powszechnym obowiazku służby wojskowej.

 W wielkie  zwycięstwstwo nad bolszewicką Rosją gen. Sosnkowski wniósł swój ogromy wkład.  Między innymi nie pozwolił przenieść siedziby rządu z Warszawy do Poznania. Z jego inicjatywy i przy finansowym poparciu armii przystąpiono do budowy portu w Gdynii i linii kolejowej na Helu. Przyczynił się też do podpisania przez rząd polski ważnych umów wojskowych z Francją i Rumunią i rozpoczęcia budowy Centralnego Okregu Przemysłowego. Wspomagał organizacje powstanicze  na Górnym Ślasku. Wzmocnił też polskie osadnictwo na Kresach Wschodnich, nadając tam ziemie zasłużonym żołnierzom. Zaś pracownikom naukowym i studentom powołanym do służby wojskowej opłacał naukę na koszt państwa, aż do momentu zakończenia studiów lub pracy badawczej.

Gen. Sosnkowski był też obecny na arenie europejskiej. Dwukrotnie negocjował z Francją  pożyczki finansowe na dozbrojenie armii.  W 1925 roku podczas konferencji międzynarodowej zostaje przewodniczącym Komisji Wojskowej. Z jego inicjatywy podjęto uchwałę o zakazie używania broni chemicznej.

W 1924 roku zrezygnował z pełnionych stanowisk w Ministerstwie Spraw Wojskowych i przeniesiony został do Poznania, gdzie pełnił funkcję dowódcy Okregu Korpusu VII. Na wiadomość o przewrocie majowym generał zareagował próbą samobójstwa. Będąc w szpitalu tak powiedział do swojej żony:

     „ …….. czy ty rozumiesz, Polacy zabijają się nawzajem. Polacy się biją”.

         Ze wspomnień generałowej Sosnkowskiej (2) Perspektywy Nr.17 24.04.1987

 Po długiej rekonwalescencji powrócił do życia politycznego. Pracował nad poprawą uzbrojenia wojska i starał się ożywić sojuku, aż do wybuchu II wojny światowej obejmował urząd szefa Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu.sz z Francją. Dzięki jego negocjacjom Polska otrzymała kredyty finansowe od państwa francuskiego. Od 1928 roku, aż do wybuchu II wojny światowej obejmował urząd szefa Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu.