Scenariusz lekcji

 Kazimierz Sosnowski - jakiego nie znamy

Ucziowie poznają najważniejsze informacjie z życia Kazimierza Sosnkowskiego. Człowieka o  bogatej osobowości- żołnierza, patrioty, męża stanu,myśliciela, artysty i poety.

Cele ogólne:

 • poznanie biografii Kazimierza Sosnkowskiego
 • poznanie poezji Kazimierza Sosnkowskiego i jego przekładów z literatury obcej

Cele  poznawcze:

Po lekcji uczeń : 

 • potrafi przedstawić najważniejsze  wydarzenia  z życia  i działalności Kazimierza Sosnkowskiego
 • potrafi pokazać na mapie najważniejsze miejsca związane z Kazimierzem Sosnkowskim
 • potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia historyczne z okresu życia genarała
 • potrafi recytować poezje przetlumaczoną i napisaną przez Sosnkowskiego

Cele kształcące:

 • kształcenie umiejetności korzystania i analizy materiałów źródłowych i ich selekcji
 • kształcenie umiejętności redagowania notatki na podstawie kilku  źródeł
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie 
 • kształcenie właściwej postawy i dykcji w trakcje recytacji

Pomoce dydaktyczne:

 • mapa
 • materialy źródłowe
 • komputer
 • wydrukowane mapki 

Metody:

 • pogadanka
 • praca w grupie
 • prezentacja

Przebieg lekcji :

1. Zapisanie tematu lekcji i krótkie przedstawienie bohatera

2. Określenie zadań uczniów

 •  Uczniowie podzieleni są na grupy. Każda grupa otrzymuje przygotowaną przez nauczyciela  notatkę z poszczególnych okresów życia Kazimierza Sosnkowskiego
 • Każda z grup odpowiedzialna jest za wyszukanie wiadomości o K, Sosnkowskim, wykorzystując otrzymane źródło i zaznacza na mapie najważniejsze miejsca związane z jego życiem
 •  Każda  grupa wybiera przedstawiciela, który będzie prezentował pracę zespołu.

3. Prezentacja materiału opracowanego przez poszczególne grupy.

4. Opracowanie i zapisanie na tablicy wspólnej notatki o Kazimierzu Sosnkowskim (w postaci punktów)

5. Dyskusja na temat postaci 

6. Konkurs recytatorski

7. Zadanie pracy domowej

Uczniowie przygotowują prezentację w PowerPoint, przybliżający postać Kazimierza Sosnkowskiego