Scenariusz lekcji

 
Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć języka polskiego lub historii,
na poziomie gimnazjum lub szkoły średniej.

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Cele ogólne:

-       Prezentacja genezy powstania i historii Legionów Polskich,
-       Zapoznanie uczniów z pieśnią "Pierwsza Brygada",
-       Zapoznanie z głównymi wydarzeniami epoki.

Cele poznawcze - uczeń:   

-       Uczeń potrafi umiejscowić wydarzenia zaprezentowane na lekcji na osi
czasu,
-       Potrafi wymienić głównych dowódców Legionów,
-       Potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki powstania Legionów,
-       Uczeń rozpoznaje pieśni legionów i rozumie ich treść.

 Cele kształcące:

-       Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i
hierarchizacji informacji,
-       Doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
-       Kształtowanie postaw patriotycznych.

Metody:

-       pogadanka,
-       prezentacja multimedialna,
-       indywidualna i zbiorowa praca z tekstem,
-       burza mózgów,
-       odsłuchanie pieśni żołnierskiej.

Narzędzia:

-       komputer i rzutnik,
-       wydruk załączników 2-8.

Faza realizacyjna

      I.         Wstęp

Przypomnienie tła historycznego: daty rozpoczęcia zaborów, pierwsza wojna
światowa, odzyskanie niepodległości przez Polskę.  Swobodna pogadanka
odwołująca się do wiedzy uczniów z poprzednich lekcji.

    II.         Część właściwa

 1. Nauczyciel przedstawia prezentację porządkującą wiedzę uczniów i wprowadzającą w
  temat lekcji [zał. 1].

 2. Uczniowie słuchają pieśni "My Pierwsza Brygada" i wypełniają kartę pracy [zał. 2]

 3. Nauczyciel pyta o niezrozumiałe słowa lub zwroty w tekście pieśni.

 4. Sprawdzenie kart pracy i dyskusja moderowana przez nauczyciela na temat atmosfery
  panującej wśród legionistów. Omówienie fragmentów pieśni, które opisują ich emocje.
  Nauczyciel wyjaśnia genezę powstania pieśni.

 5. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy, każdej z grup rozdaje wydruk tekstu źródłowego
  oraz kartę pracy [zał. 3-8]

 6. Uczniowie pracują w grupach, po czym prezentują zebrane informacje odczytując
  wypełnione karty pracy.

 7. Nauczyciel uzupełnia i porządkuje informacje przekazane przez uczniów.

 8. Nauczyciel prosi by każda grupa przygotowała 3 pytania, na które odpowiedzi padły w
  czasie lekcji
  .

 9. Nauczyciel ogłasza quiz z wiedzy o Legionach Polskich. Przedstawiciele grup po kolei
  zadają pytania, a pozostałe grupy udzielają odpowiedzi. Pytania muszą być związane z
  lekcją a odpowiedź na mnie powinna paść na bierzącej lekcji. Wygrywa grupa, która
  udzieliła najszybciej największej liczby poprawnych odpowiedzi. 

 10. Nauczyciel ogłasza wyniki quizu.

 11. Nauczyciel podsumowuje lekcję.


Załączniki:

 1. Wprowadzenie do lekcji - prezentacja multimedialna
 2. "My, Pierwsza Brygada" - karta pracy
 3. Tekst źródłowy nr 1 - opis służby wojskowej
 4. Tekst źródłowy nr 2 - służba sanitarna
 5. Tekst źródłowy nr 3 - odezwa komitetu
 6. Tekst źródłowy nr 4 - do włościan
 7. Tekst źródłowy nr 5 - Piłsudski do żołnierzy
 8. Karty pracy do tekstów źródłowych

 

 

Scenariusz lekcji