Konspekt lekcji

Karta pracy do lekcji - Liryka strzelająca słowami. Poeci Powstania Warszawskiego.

Konspekt lecji

Lekcja integrująca historię z językiem polskim. Przeznaczona dla klas licealnych szkół polonijnych. Czas trwania: 2x 45 minut  lub więcej w zależności od postępów pracy. W celu przybliżenia uczniom ówczesnych realiów, można wcześniej obejrzeć film “Powstanie Warszawskie” z 2014 r. , lub miniserial “Kolumbowie” z 1970 r.  

Temat: Liryka strzelająca słowami. Poeci Powstania Warszawskiego.

 

Cele ogólne:

wyrabianie nawyku poszanowania historii Polski,

zapoznanie z sytuacją historyczno-polityczną Polski w 1944 r.

zapoznanie z przebiegiem Powstania Warszawskiego

zapoznanie uczniów z historią powstania  Armii Krajowej i Szarych  Szeregów

kształtowanie postawy patriotycznej i moralnej,

rozwijanie poczucia przynależności do państwa.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wyjaśnia, jak doszło do powstania,
 • podaje daty wybuchu i zakończenia powstania,
 • określa charakter walk powstańczych,
 • omawia znaczenie Powstania Warszawskiego,
 • poznaje historię Armii Krajowej i Szarych Szeregów
 • posługuje się mapą,
 • ogląda fotografie zniszczonej Warszawy . Rok 1944
 • poznaje sylwetki  poetów Powstania Warszawskiego,
 • poznaje piosenki Powstania Warszawskiego,
 • pracuje z materiałami źródłowymi podanymi przez nauczyciela,
 • projektuje plakat powstańczy, nawołujący do walki z okupantem,
 • tworzy hasła (słowa klucze) w oparciu o wybór poezji,
 • tworzy galerię/wystawę „Poetów Powstania Warszawskiego” z ich krótką notą biograficzną, którą można zaprezentować całej szkole w formie gazetki szkolnej,
 • tworzy hasła powstańcze w oparciu o tekst źródłowy – „Wybór poezji”

 

Metody pracy:

 • wykład
 • praca pod kierunkiem nauczyciela
 • praca z mapą
 • praca indywidualna z tekstem źródłowym
 • praca grupowa

 

Środki dydaktyczne:

 • materiały źródłowe o Powstaniu Warszawskim (przebieg Powstania, historia AK, Szare Szeregi)
 • karta pracy
 • mapa
 • prezentacje 
 • kartony, kolorowe papiery, flamastry, fotografie ,itp.
 • internet , strona www.sjp.pwn.pl
 • komputery

 

 

Przebieg lekcji:

- Nauczyciel wyjaśnia cel lekcji i zapisuje temat na tablicy.

 - Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć.

 • Co oznacza słowo powstanie? (powstanie - zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności)
 • Skąd czerpiemy informacje na temat Powstania Warszawskiego? (książki, publikacje, filmy, dokumenty, fotografie, opowiadania)

- Wykład nauczyciela na temat Powstania Warszawskiego (teksty źródłowe załączone do lecji) 

 • Kiedy rozpoczęło się Powstanie, a kiedy podpisano kapitulację?
 • Kto dowodził Powstaniem?
 • W jakim celu zostało zorganizowane Powstanie?
 • Jaką bronią dysponowali powstańcy, a jaką okupanci?
 • Kto brał udział w Powstaniu?
 • Jak przebiegały działania wojenne?
 • Czy powstańcy otrzymywali pomoc z zewnątrz?
 • Jakie były skutki Powstania?  ( odpowiedzi do pytań utworzą krótką notatkę)

- Nauczyciel objaśnia pojęcia AK i Szare Szeregi. 

 -Nauczyciel nawiązuje do pierwszej części tematu lekcji. Stawia uczniom pytanie – co oznacza zwrot “liryka strzelająca słowami” ? Poeci walczyli nie tylko bronią, ale także słowem pisanym. Wyrażali swoje uczucia poprzez utwory poetyckie, piosenki. Tu można przedstwaić teksty piosenek, patrz: “Hej chłopcy, bagnet na broń”. Piosenki Powstania Warszawskiego.

- Kim byli poeci tworzący wiersze, piosenki w Powstaniu Warszawskim? (przedstawienie uczniom prezentacji “Sylwetki poetów  Powstania Warszawskiego”, która zawiera fotografie i krótką notkę biograficzna poetów piszących i walczących w Powstaniu). 

- Praca indywidualna uczniów. Korzystają oni z komputerów  z nagraną prezentacją - “Sylwetki poetów  Powstania Warszawskiego”. Uczniowie wypełniają kartę pracy opierając się o informacje podane w prezentacji.

- Nauczyciel przedstawia uczniom wybrane przez siebie wiersze (patrz: Poezja/Wybór poezji). 

- Uczniowie zapoznają się z fotografiami, które pochodzą z Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Zdjęcia przedstawiają zbombardowaną, zniszczoną Warszawę.

 - Praca w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na grupy w zależności od ilości osób. Zadaniem uczniów  jest stworzenie plakatu nawołującego do walki z okupantem. W pracy można wykorzystać fotografie pochodzące z prezentacji oraz fragmenty wierszy lub stworzyć hasła (słowa klucze ) w oparciu o poezję. Nauczyciel koordynuje prace grup, pomaga dobierać wiersze, tworzyć hasła powstańcze. 

 - Uczniowie tworzą Galerię/Wystawę , fotografii z krótkim opisem każdego poety. (patrz: Sylwetki poetów Powstania Warszawskiego). Wystawę można zorganizować na głównym holu szkoły lub w klasie. Nadać jej tytuł, zaproponowany przez uczniów.To zadanie wymaga użycia komputera i drukarki oraz przygotowania miejsca na wystawę. 

- Podsumowanie lekcji. Dokończ zdania.

 • Dzisiaj dowiedziałem/am się, że Powstanie Warszawskie to ….
 • W Powstaniu Warszawskim brali udział ……..
 • Młodzi ludzie z zapałem, wytrwale …..
 • Poezja, która  powstawała w czasie Powstania była ….

 - Praca domowa: Gdybyś mógł/ła porozmawiać z jednym z poetów/powstańców, o co byś go zapytał/ła?  

 

 

 

 

 

Konspekt lekcji