Wybrane organizacje polonijne w USA

Biuletyn Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku

Biuletyn Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska działa od 1925 roku. Utworzona dzięki wytrwałemu działaniu dr. Stefana Mierzwy, który przybył do USA w wieku 18 lat z maleńkiej wsi Raszkowa w pow. Łańcuckim. Dzięki uporowi i ciężkiej pracy ukończył kolejne poziomy edukacji amerykańskiej. W okresie II wojny światowej Mierzwa kierował Fundacją i wspierał polskich uczonych, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji w USA. Gdy zmarł w 1971 r. Fundacja posiadała 2 miliony dolarów.
Główną misją Fundacji Kościuszkowskiej jest promowanie przyjaźni i porozumienia polsko-amerykańskiego poprzez edukację, naukę i wymianę kulturalną. Fundacja przyznaje stypendia i granty naukowe studentom, uczonym, badaczom i artystom tak, aby zwiększyć zasięg i prestiż polskiej kultury w Ameryce. Fundacja sponsoruje wystawy, publikacje, festiwale i koncerty muzyczne.

List prof.  Oskara Haleckiego do prof. Wacława Jęderzjewicza

List prof. Oskara Haleckiego do prof. Wacława Jęderzjewicza

 Polski Instytut Naukowy

Polski Instytut Naukowy (The Polish Institute of Arts and Sciences of America http://www.piasa.org/). W wyniku II wojny światowej do Stanów Zjednoczonych przybyli wybitni członkowie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie: Oskar Halecki, Jan Kucharzewski, Wacław Lednicki, Bronisław Malinowski, Wojciech Świętosławski. Powzięli oni zamiar utworzenia na czas wojny placówki PAU w Nowym Jorku. Rząd Polski na Uchodźstwie poparł tą inicjatywę i podjął zobowiązania finansowe. Oficjalna rejestracja Instytutu miała miejsce 1 maja 1942 r. Instytut stał się łącznikiem pomiędzy nauką polską i amerykańską, organizatorem i koordynatorem prac oraz badań naukowych prowadzonych przez Polaków w USA.
Największy wpływ na ukształtowanie Instytutu miał prof. Oskar Halecki, wyśmienity historyk, który dzieciństwo spędził w Wiedniu, ale lata studiów i kariery naukowej w Krakowie i Warszawie. Występował przeciwko Rosji Sowieckiej, w USA stał się wyrazicielem polskiego środowiska intelektualnego. Drugą osobą, która wywarła ogromny wpływ na Polski Instytut Naukowy był prof. Feliks Gross, socjolog. Urodzony w 1906 w Krakowie, przed wojną związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, w okresie wojny przebywał w Nowym Jorku, był przy narodzinach PIN-u i potem stale z nim współpracował po przejściu na emeryturę z Brooklyn College Graduate Center.

W 1991 r. prof. Gross podsumowując swoje doświadczenia emigracyjne powiedział:
„Powojenna emigracja... Teraz, po latach, prawie po półwieczu można zupełnie bezstronnie przyznać, że tworzyli ją ludzie niezwykle uczciwi, ideowi, oddani sprawie Polski. Ci ludzie wyszli z kraju dosłownie tylko z plecakami. Kiedy po tragicznej tułaczce dotarli tu, na Zachód, nie mieli już nic”.

Przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej

Przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej

Kongres Polonii Amerykańskiej

Kongres Polonii Amerykańskiej (The Polish American Congress) – jest ogólnokrajową federacją, będącą przedstawicielem politycznym Amerykanów polskiego pochodzenia. Członkami KPA mogą być zarówno organizacje, jak i osoby indywidualne. Kongres Polonii Amerykańskiej został założony w czerwcu 1944 roku podczas ogólnokrajowego zgromadzenia organizacji polonijnych i duchowieństwa w Buffalo w stanie Nowy Jork, w której uczestniczyło ponad 2500 delegatów z 26 stanów USA.

Od samego początku na czele Kongresu Polonii Amerykańskiej stoi prezes Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance) – społecznego towarzystwa ubezpieczeniowego, największej pod względem liczby członków organizacji polonijnej w USA.

Historię Kongresu Polonii Amerykańskiej stanowią cztery okresy. W latach 1944–1960 jego działalność koncentrowała się na losach Polski pod bezprawnie narzuconym jej stalinowskim reżimem komunistycznym. W drugim okresie, od 1960 do 1980 roku, KPA stawiał czoło rosnącej międzynarodowej akceptacji dla rządów partii komunistycznej w Polsce. W trzecim okresie 1980–1999 piętno wycisnęło powstanie Solidarności, ruchu, który doprowadził Polskę bez użycia przemocy do wyzwolenia z komunizmu, a także jej wejścia w demokratyczną wspólnotę narodów poprzez włączenie do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). PO 2003 r. Kongres Polonii Amerykańskiej wkroczył w swą czwartą, bardziej skomplikowaną fazę. Zadaniem dla niego stało się przedefiniowanie swej misji i dalsze działanie w zgodzie z jej założeniami.