Scenariusz lekcji

Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć historii na poziomie gimnazjum lub szkoły
średniej.

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Cele ogólne:

-       Prezentacja genezy powstania i historii polskiego rządu na emigracji,
-       utrwalenie i pogłębienie wiadomości o wybuchu II wojny światowej i działaniach rządu RP
w czasie niemieckiej okupacji,
- wyjaśnienie pojęć Rada Narodowa, polski rząd na emigracji
- przedstawienie organizacji polskiego rządu na emigracji i Rady Narodowej

Cele poznawcze - uczeń:   

-       Potrafi umiejscowić wydarzenia zaprezentowane na lekcji na osi czasu,
-       Rozumie argumenty przemawiające za i przeciw powstaniu i podejmuje próbę oceny decyzji
o powstaniu w 1944 r.,
-       Potrafi wyjaśnić przyczyny powstania rządu RP na emigracji i Rany Narodowej,

 Cele kształcące:

-           Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
-           Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i hierarchizacji informacji,
-           Doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
-           Formułowanie i prezentowanie własnego stanowiska,
-           Kształtowanie postaw patriotycznych.

Metody:

-           pogadanka,
-           elementy wykładu,
-           indywidualna i zbiorowa praca z tekstem,
-           analiza tekstów źródłowych,
-           burza mózgów,
-           elementy dramy.

Narzędzia:

-       komputer i rzutnik,
-       wydruk załączników 1-5.

Faza realizacyjna

      I.         Wstęp

Przypomnienie tła historycznego: daty wybuchu II wojny światowej, odzyskania niepodległości
przez Polskę, powstanie warszawskie.  Swobodna pogadanka odwołująca się do wiedzy uczniów
z poprzednich lekcji.

    II.         Część właściwa

 1. Nauczyciel porządkuje wiedzę uczniów i wprowadza w temat lekcji.
 2. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi jeden z tekstów źródłowych i odpowiadającą mu
  kartę pracy.
 3. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią tekstów źródłowych [zał. 1-4] i wypełniają
  karty pracy [zał. 5].
 4. Nauczyciel prosi uczniów o podział na 4 grupy według otrzymanych tekstów.
 5. Uczniowie w grupach omawiają prawidłowe odpowiedzi na pytania zawarte w kartach
  pracy.
 6. Uczniowie prezentują zdobytą wiedzę odczytując ustalone w grupach odpowiedzi na
  pytania z kart pracy.
 7. Nauczyciel uzupełnia i porządkuje informacje przekazane przez uczniów.
 8. Nauczyciel prosi uczniów o wyobrażenie sobie sytuacji pod koniec roku 1943, Polski pod
  okupacją, strat wojennych i zachęca do podzielenia się refleksjami.
 9. Nauczyciel wyjaśnia drugą część lekcji polegającą na symulacji obrad Rady Narodowej
  Rzeczypospolitej Polskiej. Celem obrad odbywających się w listopadzie 1943 r. ma być
  wypracowanie stanowiska Rady co do przyszłych działań polskiego rządu na emigracji.
  Uczniowie mają wspólnie ustalić wytyczne dla rządu i przyjąć stanowisko w kwestii
  powstania.
 10. Nauczyciel moderuje dyskusję. Jeśli pojawiają się różne obszary tematyczne nauczyciel może
  zasugerować podział pracy rady na mniejsze komisje, po czym uczniowie prezentują wnioski
  na forum całej rady.
 11. Podsumowując lekcję nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na pytania, co najbardziej
  utkwiło im w pamięci po dzisiejszej lekcji, co było dla nich najważniejsze i co ich
  zaskoczyło.

Załączniki:

 1. Tekst źródłowy: Instrukcja dla biur prasowych
 2. Tekst źródłowy: Dekret prezydenta o powołaniu Rady Narodowej
 3. Tekst źródłowy: Prezydent RP do narodu polskiego
 4. Tekst źródłowy: Instrukcja dla kraju
 5. Karty pracy

 

Scenariusz lekcji