Scenariusz lekcji

Niniejsza lekcja historii, która przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej, pozwala młodzieży poznać postać prezydenta Ignacego
Mościckiego na podstawie dokumentów archiwalnych Instytutu J. Piłsudskiego
w Ameryce. W drugiej części zajęć, w trakcie improwizowanej konferencji
prasowej, uczniowie utrawalają wiadomości i dowiadują się od siebie wzajemnie
ciekawostek z życia i działalności prezydenta.

Czas: 1 godzina lekcyjna.

Cele ogólne:

-       Zapoznanie uczniów z biografią prezydenta Ignacego Mościckiego na tle
wydarzeń historycznych.
-       Zapoznanie uczniów z działalnością naukową i polityczną prezydenta
Mościckiego.
-       Przybliżenie ważnych wydarzeń historycznych epoki dwudziestolecia
międzywojennego.
-       Prezentacja zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
w zakresie wspomnień, relacji  Sybiraków.

Cele poznawcze - uczeń:  

-       Zapoznał się z biografią Ignacego Mościckiego, a także jego działalnością
naukową i polityczną
-       Zna ramy czasowe prezydentury I. Mościckiego
-       Rozumie sytuację Polski i Europy w czasie trwania prezydentury I. Mościckiego
-       Potrafi ocenić i argumentować wady i zalety prezydentury I. Mościckiego

 Cele kształcące:

-      doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania i
hierarchizacji informacji
-      doskonalenie umiejętności pracy w grupie
-      zrozumienie charakteru i funkcjonowania mediów
-      doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych

Metody:

-       pogadanka
-       praca w grupie
-       burza mózgów
-       czytanie ze zrozumieniem
-       praca z tekstem źródłowym
-       prezentacja
-       wywiad

Narzędzia:

- Wydruki załączników nr 1-5

Faza realizacyjna

I.        Wstęp

Nauczyciel w formie pogadanki odwołuje się do wiedzy uczniów, pyta o zapamiętane
informacje na temat sytuacji w Polsce i Europie w okresie międzywojennym i roli
marszałka Piłsudskiego.

II.      Część właściwa

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup.
 2. W drodze losowania każda z grup otrzymuje przydział do redakcji i
  wydrukowany tekt archiwalny:
  a. Redakcja "Kurier Warszawski"
      Artykuł dotyczący woboru Mościckiego na prezydenta
  b. Redakcja "Polityka"
      Autobiografia - fragment dot. sytuacji w Polsce
  c. Redakcja naukowa "Świat Chemii"
      Artykuł dot. pracy naukowej Mościckiego
  d. Redakcja "Fakt"
      Artykuł "Jaśnie Pan Prezydent", cz. 1
  e. Redakcja "Plotek.pl"
      Artykuł "Jaśnie Pan Prezydent", cz. 2
 3. Nauczyciel przeprowadza krótką pogadnkę kontrolowaną na temat periodyków,
  które uczniowie wylosowali by wyjaśnić, jaki mają charakter i w jakich tematach
  się specjalizują. Nauczyciel wyjaśnia czym jest tabloid.
 4. Nauczyciel wyjaśnia zadanie: uczniowie po zapoznaniu się z treścią artykułów i
  archiwaliów mają opracować 2 pytania do prezydenta Mościckiego. Pytania
  powinny odpowiadać charakterem i treścią do reprezentowanych przez nich
  redakcji. Następnie uczniowie układają odpowiedzi i wybierają jednego
  reprezentanta, który przejdzie do sztabu PR prezydenta Mościckiego.   
 5. Nauczyciel uprzedza, że informacje, które uzyskają uczniowie będą im potrzebne
  do realizacji kolejnego dziennikarskiego zadania.
 6. Uczniowie zapoznają się z treścią archiwaliów i artykułów, a następnie realizują
  zadania.
 7. Symulacja konferencji prasowej. Reprezentanci grup, którzy otrzymali funkcję
  eksperta w sztabie Mościckiego, zasiadaja przy stole naprzeciwko pozostałych
  uczniów.
 8. Nauczyciel otwiera improwizowaną konferensję prasową i moderuje jej przebieg.
 9. Grupy zadają pytania, a reprezentanci udzielają wcześniej przygotowanych
  odpowiedzi.
 10. W czasie konferencji wszyscy dziennikarze dowiadują się więcej na temat życia i
  działalności prezydenta i mogą zadawać dodatkowe pytania.
 11. Nauczyciel podsumowuje konferencję prasową.
 12. Nauczyciel wyjaśnia zadanie domowe polegające na napisaniu artykułu dla
  wylosowanego magazynu/dziennika na temat Ignacego Mościckiego.

Załączniki:

1. Artykuł dotyczący woboru Mościckiego na prezydenta
2. Autobiografia - fragment dot. sytuacji w Polsce
3. Artykuł dot. pracy naukowej Mościckiego
4. Artykuł "Jaśnie Pan Prezydent", cz. 1
5. Artykuł "Jaśnie Pan Prezydent", cz. 2

 

 

Scenariusz lekcji