Scenariusz lekcji

Sztuka Młodej Polski pod młotek!

Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć języka polskiego, historii, wiedzy
o kulturze czy historii sztuki na poziomie gimnazjum lub szkoły średniej.
Czas: 2 godziny lekcyjne.

Cele ogólne:

-       Prezentacja twórczości największych artystów przełomu wieków, ze szczególnym
uwzględnieniem kolekcji należącej do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
-       Zwrócenie uwagi na źródła inspiracji w sztuce i literaturze epoki

Cele poznawcze - uczeń:  

-       Zapoznał się z biografiami najważniejszych artystów epoki
-       Potrafi scharakteryzować styl Młodej Polski
-       Potrafi rozpoznać nurty w sztuce Młodej Polski i najważniejsze inspiracje
-       Wymienia najważniejszych przedstawicieli sztuki Młodej Polski
-       Potrafi umiejscowić w czasie omawianą epokę

 Cele kształcące:

-       doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i hierarchizacji
informacji
-       doskonalenie umiejętności pracy w grupie
-       kształtowanie umiejętności negocjacji
-       kształtowanie wrażliwości na sztukę wizualną
-       doskonalenie umiejętności opisu sztuki – posługiwanie się terminami: kompozycja,
barwy, plany, impresjonizm, secesja etc.

Metody:

-       pogadanka
-       praca w grupie
-       burza mózgów
-       prezentacja
-       czytanie ze zrozumieniem

Narzędzia:

-       komputer i rzutnik
-       wydruki załączników: zadania dla pięciu grup [zał. 2,3], katalogi aukcyjne [zał. 4]

Faza realizacyjna

      I. Wstęp

Przypomnienie tła historycznego: daty rozpoczęcia zaborów, pierwsza wojna światowa,
odzyskanie niepodległości przez Polskę. Pogadanka odwołująca się do wiedzy uczniów.
Prezentacja mapy Europy w okresie 1890-1918 oraz osi czasu z zaznaczonymi epokami:
Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne [zał. 1]

    II. Część właściwa

 1. Podział klasy na 5 grup:
      Grupa nr 1 – Antykwariusze – Dom Aukcyjny DESA (4-5 osób)
      Grupa nr 2 – Antykwariusze – Dom Aukcyjny Sotheby’s (4-5 osób)
      Grupa nr 3 – Zabytkoznawcy reprezentujący kolekcjonera z Krakowa (2-3 osób)
      Grupa nr 4 – Zabytkoznawcy reprezentujący kolekcjonerkę z Wiednia (2-3 osób)
      Grupa nr 5 – Zabytkoznawcy reprezentujący kolekcjonerów z Torunia (2-3 osób)
 2. Każda z grup otrzymuje zestaw materiałów [zał. 2 i 3] i katalog aukcyjny [zał. 4].
  Praca w grupach. Grupy 1 i 2 opracowują prezentację dzieł, krótką bografię artystów
  i wycenę obrazów. Pozostałe grupy analizują kolekcje i ustalają, jakiego rodzaju dzieła
  mogłyby je wzbogacić.
 3. Po kolei reprezentanci grup antykwariuszy prezentują obrazy, krótko przedstawiają
  biografie artystów, omawiają wyjątkowe cechy dzieł i podają ceny wywoławcze.
 4. Grupy znawców mają 2 minuty na ustalenie swojego stanowiska i decyzję, które
  dzieło/-a chcą kupić.
 5. Licytacja.
 6. Po zakończeniu aukcji grupy znawców wyjaśniają z jaką kolekcją mieli do czynienia
  i dlaczego zdecydowali się na zakup danego obrazu/-ów.
 7. Dyskusja. Nauczyciel podkreśla, jakie były główne źródła inspiracji artystów w okresie
  Młodej Polski.
 8. Głosowanie klasy – która z kolekcji najbardziej się wzbogaciła ? (nie można głosować na własną grupę)
 9. Ogłoszenie wyników – który z domów aukcyjnych zarobił najwięcej i która grupa
  zabytkoznawców najlepiej uzupełniła kolekcję.

  III. Podsumowanie i ewaluacja

Załączniki:

 1. Prezentacja
 2. Zadania dla 3 grup zabytkoznawców
 3. Zadania dla 2 grup "domy aukcyjne"
 4. Katalog aukcyjny


 

Scenariusz lekcji