Scenariusz lekcji

Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć historii na poziomie gimnazjum lub szkoły
średniej.

Czas: 2 jednostki lekcyjne.

Cele ogólne:

-      Prezentacja genezy powstania i historii Radia Wolna Europa
-      Wyjaśnienie znaczenia propagandy
-      Zapoznanie uczniów z postacią Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Cele poznawcze - uczeń:   

-      Rozumie znaczenie Radia Wolna Europa w powojennej Polsce
-      Potrafi w ciekawy sposób przedstawić wybrane samodzielnie informacje

 Cele kształcące:

-       Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
-       Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i hierarchizacji informacji
-       Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
-       Formułowanie i prezentownie własnego stanowiska

Metody:

-       pogadanka,
-       elementy wykładu,
-       indywidualna praca z tekstem,
-       praca w grupie, 
-       burza mózgów,
-       mapa myśli, 
-       elementy dramy.

Narzędzia:

-       odtwarzacz audio
-       wydruk załącznika nr 2

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel wyjaśnia temat lekcji. Pyta, jakie cele ma dzisiejsze radio, czym charakteryzuje się dobra audycja radiowa. Nauczyciel moderuje dyskusję i na tablicy rysuje mapę myśli.
  Oczekiwane odpowiedzi: funkcja informacyjna, rozrywkowa, język dobrze dobrany do
  odbiorców, poprawna dykcja redaktorów itp.
 2. Nauczyciel porządkuje wiedzę uczniów, wyjaśnia pojęcia: audycja, jingiel, rozgłośnia.
 3. Odsłuchanie audycji Radia Wolna Europa: Jan Nowak-Jeziorański - przemówienie
  inauguracyjne 03.05.1952 [zał. 1]
 4. Nauczyciel prosi uczniów by w parach zastanowili się nad różnicami celów dzisiejszego
  radia i Radia Wolna Europa.
 5. Uczniowie prezentują swoje przemyślenia.
 6. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy [zał. 2], dzięki którym dowiadują się
  podstawowych informacji o historii rozgłośni, pierwszym dyrektorze i walce władz PRL z
  rozgłośnią.
 7. Nauczyciel sprawdza efekty pracy uczniów, odpowiada na ewentualne pytania.
 8. Nauczyciel dzieli klasę na grupy około czteroosobowe i wyjaśnia zadanie. Uczniowie w
  grupach mają stworzyć audycję dla szkolnego radiowęzła na temat Radia Wolna Europa.
  Czas trwania audycji nie może przekroczyć 5 minut. Nauczyciel przypomina o różnych
  formach przekazu, możliwości wykorzystania wywiadu, muzyki, nagrań archiwalnych,
  zwraca uwagę na dostosowanie języka i formy przekazu do odbiorców. Uczniowie mogą
  korzystać z internetu.
 9. Uczniowie pracują w grupach i przygotowują audycje.
 10. Grupy kolejno prezentują swoje audycje.
 11. Nauczyciel moderuje dyskusję podsumowującą pracę uczniów. Pyta, co dla nich było
  najtrudniejsze w tym zadaniu, jakie formy przekazu sprawdziły się w ich audycjach, które rozwiązania były najciekawsze ich zdaniem dla słuchaczy.
 12. Podsumowując lekcję nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na pytania, co najbardziej
  utkwiło im w pamięci po dzisiejszej lekcji, co było dla nich najważniejsze i co ich
  zaskoczyło.

Załączniki:

 1. Jan Nowak-Jeziorański - przemówienie inauguracyjne 03.05.1952
 2. Karta pracy

 

Scenariusz lekcji