Źródła Historyczne

Józef Piłsudski odznacza żołnierzy z Francuskiej Misji Wojskowej

Józef Piłsudski odznacza żołnierzy z Francuskiej Misji Wojskowej.

Źródła Historyczne

Źródłem historycznym jest wszystko to, co daje historykowi możliwość czerpania informacji na temat wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

Źródła historyczne dzielimy na źródła pisane i niepisane.

Historyczne źródła pisane dzielimy na:

  • aktowe;

    międzynarodowe traktaty, konstytucje, dokumenty parlamentarne, rozporządzenia władz, programy partyjne, akta policyjne i sądowe

  • opisowe;

    kroniki, roczniki, pamiętniki, dzienniki, korespondencja prywatna i służbowa, prasa, literatura, kartografia, dokumenty życia społecznego

Źródłami niepisanymi są wszelkie wytwory człowieka, powstałe w przeszłości, które nie mają formy opisowej:

obrazy, ilustracje, rzeźby, zabytki architektury, przedmioty powszechnego użytku, fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe, znaczki, monety.

Podczas lekcji dotyczącej Bitwy Warszawskiej korzystać będziemy ze źródel aktowych, opisowych (mapy) oraz z fotografii (źródła niepisane).