Browse Exhibits (20 total)

Bitwa Warszawska

WP wraca z Kijowa.png

Bitwa Warszawska była najważniejszym wydarzeniem wojny polsko-bolszewickiej. Została złamana ofensywa Armii Czerwonej. Polskie zwycięstwo było możliwe dzięki kilku czynnikom na które złożyły się: osobista postawa Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wytrzymałość, odwaga i męstwo polskiego żołnierza i patriotyczna postawa narodu polskiego. Zwycięstwo Polski nad Armią Czerwoną Francuzi porównywali do bitwy nad Marną, która w 1914 r. ocaliła Paryż i Francję.

Józef Piłsudski - Polski George Washington

Jozef Pilsudski001.jpg

Podczas korzystania z materiałów uczeń poznaje życie, działalność, osiągnięcia i porażki Józefa Piłsudskiego. Zapoznaje się z historią dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości i kształtowania granic, łącznie z tematem związanym z tzw. osiemnastą najważniejszą bitwą w dziejach świata - Bitwą Warszawską, kta rozegraa się w lipcu 1920 roku. Uczeń poznaje także rodzinę Marszałka i miejsce jego zamieszkania - Sulejówek.

Poprzez porównanie z Georgem Washingtonem rozumie, że każdy kraj aby wyzwolić się z niewoli i odzyskać niepodległość potrzebuje odważnego, prawego człowieka z wizją i programem, konieczne jest również sprawnie działające wojsko i wsparcie społeczeństwa - wtedy można odnieść sukces.

Sztuka Młodej Polski pod młotek!

Rzeczpospolitapodrozb.png

Scenariusz lekcji do wykorzystania w ramach zajęć języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze czy historii sztuki na poziomie gimnazjum lub szkoły średniej. Poprzez symulację aukcji sztuki uczeń poznaje największych artystów epoki, nurty i najważniejsze inspiracje, doskonali umiejętności opisywania sztuki, pracy w grupie, negocjacji, wyszukiwania informacji i czytania ze zrozumieniem.

Armia generała Andersa w drodze z misiem Wojtkiem

zeslany001.jpg

Polskie Siły Zbrojne w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) tzw. Armia Andersa to Wojsko Polskie utworzone w Rosji Sowieckiej z obywateli II Rzeczypospolitej zesłanych przez Rosjan do Gułagu, więzionych i deportowanych w okresie 1939-1941, której dowódcą został gen. Władysław Anders. Lekcja w postaci wykładu z wykorzystaniem unikalnych zdjęć dokumentalnych i historii misia Wojtka, z którym uczeń wraz Armią Polską wędruje z Persji do Włoch.

Po ewakuacji z Rosji do Iranu i Persji 12 listopada 1942 r. powstała Armia Polska na Wschodzie z połączenia Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie i Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, liczyła około 70 tysięcy żołnierzy. Następnie 21 lipca 1943 r. z jednostek tych utworzono 2 Korpus Polski, który walczył we Włoszech pod Monte Cassino, wyzwolił Ankonę, brał udział w bitwie o Bolonię. Po II wojnie do 1946 r. 2 Korpus Polski pozostał na terenie Włoch. Gen. Władysław Anders do końca  pozostał ze swoimi żołnierzami.

Dwa miasta z odrobiną polskiej duszy, czyli rzecz o Wilnie i Lwowie

Adam_Mickiewicz.jpg

Scenariusz lekcji do wykorzystania w ramach zajęć języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze czy geografii na poziomie gimnazjum lub szkoły średniej. Uczniowie poznają historię, zabytki oraz biografie sławnych mieszkańców Wilna i Lwowa. Projektując wystawę poświęconą tym miastom uczniowie doskonalą umiejętności pracy w grupie, czytania ze zrozumieniem, negocjacji, prezentacji a także wyszukiwania i hierarchizacji informacji.

Józef Haller - dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały

Haller dom w Jurczycach.jpg

Scenariusz lekcji historii z elementami geografii, przeznaczony dla klas gimnazjalnych i licealnych. Uczniowie poznają biografię Józefa Hallera i olbrzymi wkład, jaki generał wniósł w życie  polityczne, społeczne i wychowawcze polskiego społeczeństwa w XX wieku. Dewizą Hallera było hasło: "Wola narodu jest moim prawem".

Opracowując mapę, uczeń maszeruje śladami II Brygady i Błękitnej Armii. Poznaje etapy kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. Udaje się w podróże do Stanów Zjednoczonych. Doskonali swoje umiejętności łączenia wydarzeń i dat z danym miejscem.

Stolice Polski

247.jpg

Scenariusz lekcji do wykorzystania w ramach zajęć historii lub geografii na poziomie gimnazjum. Uczniowie poznają historię i zabytki Gniezna, Krakowa i Warszawy poprzez archiwalne fotografie ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Obrońcy nieba i ziemi

Jan Wnęk

Scenariusz lekcji historii z elementami geografii dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Uczniowie pogłębiają wiedzę o rozwoju polskiego lotnictwa po I Wojnie Światowej i jego roli  w walkach obronnych w kraju w latach 1918-1921 i w 1939 roku. Zapoznają się z historią i rolą polskich pilotów w czasie  II wojny światowej. W scenariuszu wykorzystane są zdjęcia i dokumenty znajdujące się w archiwach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Polonia w Stanach Zjednoczonych - historia i ludzie

statek-Haller10-1467-001.jpg

Scenariusz lekcji historii o Polonii w USA dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Omówione są kolejne fale emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych, wybrane instytucje i znaczący Polacy w USA. W scenariuszu wykorzystane są zdjęcia i dokumenty z archiwów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Powrót z Sybiru

grottger pochod na sybir.jpg

Lekcja dotycząca historii zsyłek Polaków na Syberię. Na podstawie nagrań filmowych relacji Sybiraków uczniowie zapoznają się z przyczynami i skutkami zsyłek, a także warunkami życia na zesłaniu.