Scenariusz lekcji

Okładka z ksiązki Oskara Haleckiego

Okładka książki prof. Oskara Haleckiego pt. A History of Poland

Scenariusz lekcji: Polonia w Stanach Zjednoczonych – historia i ludzie.

Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć z historii na każdym poziomie edukacyjnym.

Cele ogólne:

 • Przedstawienie historii emigracji Polaków do USA

 • Charakterystyka emigranta polskiego z początku XX w. oraz po II wojnie światowej

 • Prezentacja wybranych organizacji polonijnych

 • Omówienie obecnej działalności Polonii w USA

Cele poznawcze – uczeń:

 • Zapoznanie się z przyczynami emigracji

 • Rozpoznawanie mapy ziem polskich pod zaborami i drogi emigrantów poprzez Europę Zachodnią do Ameryki Północnej

 • Poznanie warunków życia emigrantów w nowym kraju

Cele kształcące:

 • doskonalenie umiejętności korzystania z mapy historycznej

 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie

 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych

Metody:

 • pogadanka

 • praca w grupie

 • burza mózgów

 • prezentacja

Narzędzia:

 • komputer i rzutnik

 • kopie wydruków zdjęć i dokumentów do pracy w grupach

Realizacja:

Wstęp: Zapoznanie uczniów z przyczynami emigracji Polaków do USA i etapami emigracji, przedstawienie najważniejszych ośrodków polonijnych w USA

Część właściwa:

Przedstawienie wybranych organizacji polonijnych oraz sylwetek emigrantów.

Podział klasy na cztery grupy i przydzielenie im kopii zdjęć i dokumentów dotyczących organizacji polonijnych i sylwetek emigrantów w celu analizy źródeł historycznych:

Uczniowie pracują w grupach i ustalają informacje wynikające ze źródeł następnie przedstawiciel każdej grupy prezentuje je klasie:

Grupa I – materiały dotyczące Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Grupa II – materiały dotyczące Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku

Grupa III – materiały dotyczące Jana Karskiego

Grupa IV – materiały dotyczące Stefanii Bardziłowskiej

Podsumowanie: Odpowiedź na pytanie dlaczego Polacy wybierali emigrację do Stanów Zjednoczonych?

Zadanie domowe: przygotuję informacje o znanych polskich emigrantach w USA